Długa droga przed nami, ale optymistyczna, bo Polska edukacją stoi! – okiem OECD

W tym roku przypada 20 rocznica przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z tej okazji w zeszłym miesiącu odbyło się kilka jubileuszowych spotkań z udziałem oficjeli, władz Polski i przedstawicieli OECD. Na tę okoliczność przygotowałem – w oparciu o raport „Polska w OECD 1996-2016” – artykuł streszczający rolę tej organizacji i osiągnięcia Polski widziane z perspektywy OECD.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest bezpośrednią następczynią Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powstałej w 1948 r. w celu wsparcia procesu odbudowy Europy ze zniszczeń w ramach realizacji Planu Marshalla.

Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie, w myśl hasła: „Lepsze polityki dla lepszego życia” („Better policies for better life”).

Do nadrzędnych wartości i zasad obowiązujących w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym Organizacji, stanowiących jednocześnie podstawowe kryteria dla państw aspirujących do członkostwa w OECD, należą:

  • Demokracja,
  • Poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich,
  • Stabilny wzrost otwartej gospodarki rynkowej.

Współpraca Polski z OECD została zapoczątkowana w 1989 r. w ramach pomocy eksperckiej w procesie transformacji systemowej polskiej gospodarki. W 1991 r. Polska została włączona do programu „Partnerzy w trakcie przemian”, aby 22 listopada 1996 r., po ratyfikacji przez Prezydenta RP odpowiedniej Konwencji, nasz kraj stał się dwudziestym ósmym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Przystąpienie do OECD pozwoliło na szersze otwarcie polskiej gospodarki, prowadząc do poprawy konkurencyjności i produktywności, a także na wzrost wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą.

Polska w liczbach: Ludność i jakość życia

Przeciętna długość życia w Polsce w 2014 r. wyniosła 77.3 roku wobec 72,2 roku w 1996r. Pomimo stopniowego wydłużania się przeciętnego trwania życia w Polsce żyje się znacznie krócej, niż w większości krajów OECD.

Na tle krajów OECD w 2014r. Polska obok Korei Południowej, Portugalii oraz Hiszpanii charakteryzowała się najniższym natężeniem urodzeń. Współczynnik dzietności w Polsce wyniósł 1,29 (wobec 1,59 w 1996), co nie zapewniało nawet prostej zastępowalności pokoleń, tj. poziomu 2,1-2,15.

oecd_1

Polska w liczbach: Dochody i zamożność

Mimo, iż w 2014 r. dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca w Polsce wyniósł 18 tys. USD, a przeciętna wartość majątku gospodarstw domowych w ostatniej dekadzie wzrosła ponad dwukrotnie, niestety i tak należała ona do najniższych wśród krajów OECD – w 2014 na mieszkańca przypadało niespełna 15 tys. USD, podczas gdy średnia jest kilkukrotnie wyższa.

oecd_2

Ten parametr dochodowy wskazuje na relatywnie niewielkie możliwości inwestycyjne społeczeństwa w kraju i konieczność dokalibrowania polityki kredytowej do wymogów specyfiki Polski, o czym więcej mówiłem w wywiadzie dla Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Wywiady/301119834-Banki-powinny-byc-stabilizatorem-gospodarki.html

Do najbardziej rozpowszechnionych mierników nierówności rozkładu dochodów, pokazujących względne różnice w dochodach pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi, należy współczynnik Giniego. W Polsce w latach 2004-2013 obserwowano znaczące zmniejszenia nierówności dochodowych i spadek współczynnika Giniego z 37,6% do 30%. Zmieniająca się sytuacja dochodowa społeczeństwa wpływa na poziom konsumpcji dóbr i usług, a tym samym na strukturę spożycia w sektorze gospodarstw domowych.

 oecd_3

Polska w liczbach: Rynek pracy, wynagrodzenia

W 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w OECD ogółem wyniósł 66,3% i pomimo negatywnych konsekwencji kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. był wyższy od notowanego w 1996r.

Przeciętne roczne wynagrodzenie według parytetu siły nabywczej w 2015r. wyniosło w Polsce 24 tys. USD tj. było prawie dwa razy niższe od średniej dla OECD ogółem (41 tys. USD), co jednak oznaczało wzrost o 59% w stosunku do poziomu z 1996r. wobec 19% dynamiki w OECD.

oecd_4

Polska w liczbach: Work-life balance

Ważnym aspektem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym jest czas poświęcony w ciągu doby na wypoczynek i higienę osobistą. Według najnowszych danych w krajach OECD przeciętnie 62,1% czasu w ciągu doby poświęca się na wypoczynek (m. in. aktywność sportową, kulturalną, społeczną, rozrywkę etc.) i higienę osobistą (sen, jedzenie, pielęgnację ciała, wizyty u lekarza czy fryzjera).

oecd_5

Polska w liczbach: edukacja i kompetencje

Polska należy do grupy krajów OECD o najwyższym udziale osób w wieku 25-64 lata posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe (90,8%).

Do najbardziej powszechnych metod badania jakości edukacji należą testy PISA, które dzięki jednolitej metodologii umożliwiają porównanie kompetencji uczniów z różnych krajów w trzech podstawowych dziedzinach: czytaniu i interpretacji, matematyce oraz rozumowaniu w naukach przyrodniczych.

W 2012 r. polscy uczniowie, wynikiem 521 pkt, znacznie poprawili rezultat w stosunku do poprzedniej edycji badania, co pozwoliło również na istotne przekroczenie przeciętnej dla OECD (497 pkt).

oecd_6

Można by rzec: POLSKA edukacją stoi! Więcej danych znajdziecie w Raporcie OECD: “Polska w OECD 1996-2016, POLAND in the OECD

Autor: Krzysztof Dresler, LI https://www.linkedin.com/in/kdresler

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Obecnie jest Partnerem i wspólnikiem: BAAK – Biura Analiz Aplikacji  Kredytowych (baak.com.pl), Capitalia (capitalia.pl) oraz prezesem zarządu ICRA (icra.com.pl) oraz jest zaangażowany w inne komplementarne przedsięwzięcia.

Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas.

Leave a Comment