REGULAMIN SERWISU „ICRA”

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.icra.com.pl, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych.
 2. Serwis www.icra.com.pl jest portalem internetowym, prowadzonym pod adresem www.icra.com.pl oraz wszystkich podstronach przez ICRA z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 14b/20, 02-532 Warszawa, NIP 701 040 76 98
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od pobrania stron lub podstron serwisu www.icra.com.pl. Użytkownikowi korzystającemu z portalu www.icra.com.pl nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystając ze stron serwisu www.icra.com.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

II Definicje użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. ICRA oznacza spółkę ICRA z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 14b/20, 02-532 Warszawa, NIP 701 040 76 98
 2. Serwis icra.com.pl oznacza serwis internetowy www.icra.com.pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane w domenie głównej i subdomenach, zawierające m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych.
 3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z serwisu icra.com.pl w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych

 III Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. ICRA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, icra.com.pl będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik przekazuje swoje ICRA dobrowolnie.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 4. Administratorem danych osobowych będzie ICRA
 5. ICRA zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

IV Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu icra.com.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu icra.com.pl tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie icra.com.pl w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 3. icra.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu icra.com.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 

V Obowiązki i odpowiedzialność ICRA

 

 1. ICRA zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie icra.com.pl przez czas nieoznaczony.
 2. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie icra.com.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 3. ICRA nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach icra.com.pl, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 4. ICRA nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis icra.com.pl informacji.
 5. ICRA zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu icra.com.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VI Prawa autorskie

 

 1. Serwis icra.com.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność spółki icra.com.pl i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie inne materiały zwarte w serwisie, niestanowiące własności ICRA, użytkowane są na zasadzie darmowej licencji. W celu pozyskania informacji, czy dany element stanowi własność osób trzecich i został użyty na zasadzie darmowej licencji Użytkownik może skontaktować się z ICRA za pomocą danych kontaktowych zawartych na stronie www.icra.com.pl/kontakt/
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie icra.com.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.

VII Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez icra.com.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie icra.com.pl identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie icra.com.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez icra.com.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez ICRA
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do ICRA na adres poczty elektronicznej: kontakt@icra.com.pl. Reklamacja może być także przesłana pisemnie na adres kontakt@icra.com.pl
 4. ICRA rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji icra.com.pl wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. ICRA może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w serwisie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

1) zmianę przepisów prawa,

2) rozszerzenie funkcjonalności serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez ICRA,

3) zmianę sposobu świadczenia usług.

 1. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.