REGULAMIN „ICRA Sklep”

§ 1

 1. „ICRA Sklep” jest sklepem internetowym, prowadzonym pod adresem https://www.icra.com.pl/uslugi przez ICRA z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 14b/20, 02-532 Warszawa, NIP 701 040 76 98 (dalej “ICRA”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zawierania umów o świadczenie usług na odległość w sklepie „ICRA Sklep”.
 3. W przypadku zawierania w „ICRA Sklep” umów przez konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej „Ustawa”).
 4. Do korzystania z „ICRA Sklep” oraz do świadczenia usług na podstawie umów zawartych za pośrednictwem ICRA Sklep stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z ICRA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

 1. „ICRA Sklep” jest internetową witryną, za pośrednictwem której użytkownicy tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (dalej „Użytkownicy”) mogą zawierać umowy o świadczenie usług przez ICRA
 2. „ICRA Sklep ” umożliwia zawarcie następujących umów:
 • ICRA Credit Pass
 • ICRA Risk Profile
 • ICRA Pomoc
 • Firmowa DOBRA RADA
 1. Usługi, o których mowa w ust. 2 są świadczone w następującym zakresie:
 • ICRA Credit Pass – to wsparcie przy uzyskaniu całodobowego dostępu do monitoringu zapytań w BIK, obejmującego nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych Użytkownika.
 • ICRA Risk Profile – to wystandaryzowana informacja o ryzyku kredytowym Użytkownika pozwalająca na samodzielną ocenę adekwatność warunków kredytowych.
 • ICRA Pomoc – to jednogodzinna porada eksperta ICRA w zakresie skomplikowanych klauzul kredytowych.
 • Firmowa DOBRA RADA – to jednorazowa podpowiedź jakie działania podjąć, aby obniżyć koszty kredytów w małych firmach.
 1. Korzystanie z „ICRA Sklep” oraz świadczenie usług na podstawie umów zawartych za pośrednictwem „ICRA Sklep” odbywa się w języku polskim.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z „ICRA Sklep” poprzez opuszczenie strony internetowej, na której sklep jest prowadzony. Odstąpienie od umów, o których mowa w ust. 2 następuje zgodnie z postanowieniami § 5.

§ 3

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z „ICRA Sklep” powinien zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego stosowanie przed zawarciem umowy o świadczenie którejkolwiek z usług, o których mowa w §2 ust. 2.
 2. Zawieranie umów za pośrednictwem „ICRA Sklep” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Użytkownika.
 3. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 4. W związku z korzystaniem z „ICRA Sklep” nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). ICRA Sp. z o.o. zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako korzystającego z internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 5. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 6. Oprogramowanie/dane wprowadzane przez ICRA sp. z o.o. do systemu teleifnomatycznego, którym posługuje się Użytkownik a niebędące składnikiem treści usługi są wykorzystywane w celu prawidłowego i efektywnego funkcjonowania strony internetowej oraz aby korzystanie ze strony internetowej było łatwiejsze i aby zawartość usług ICRA Sp. z o.o. była lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji użytkownika internetu.

§ 4

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje przez dodanie jej do koszyka zamówień poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” a następnie jej opłacenie przez kliknięcie ikony „przejdź do kasy” i uiszczenie opłaty, zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem, po kliknięciu ikony „kupuję i płacę”.
 2. Usługi świadczone przez ICRA są usługami finansowymi. Płatność za usługę następuje z góry. Umowa o świadczenie usługi jest zawarta z chwilą wykonania czynności określonych w ust. 1 i uznania rachunku bankowego ICRA kwotą wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi. Wynagrodzenie za świadczone usługi podane w ICRA Sklep jest wynagrodzeniem brutto, tj. obejmującym wszelkie podatki oraz koszty jej świadczenia. ICRA może okresowo wprowadzać promocje cenowe na wszystkie lub wybrane usługi.
 3. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 będą świadczone drogą e-mail z adresu domeny icra.com.pl. Na życzenie Użytkownika wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną i zawierające dane osobowe Użytkownika mogą być zabezpieczone hasłem, o którym Użytkownik będzie informowany w rozmowie telefonicznej lub sms, na koszt ICRA.
 4. W przypadku niektórych usług może być wymagany kontakt telefoniczny z Użytkownikiem. Rozmowy telefoniczne będą odbywać się na koszt ICRA i mogą być nagrywane, o czym Użytkownik będzie za każdym razem informowany.
 5. Umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 są zawierane na czas określony a usługi będą świadczone w terminie do trzech miesięcy od zawarcia i opłacania.
 6. Po zawarciu umowy Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną w formacie PDF na adres wskazany przy składaniu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy wraz z niniejszym Regulaminem, warunkami wykonania umowy i informacjami wymaganymi przepisami Ustawy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Płatności za świadczone usługi dokonywane są za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności SA operatora serwisu transferuj.pl

§ 5

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość tj. przez ICRA Sklep, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu dni) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku gdy Użytkownik, zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy a umowa została w całości wykonana przed upływem tego terminu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku gdy Użytkownik, zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez kliknięcie odpowiedniej ikony w procesie zawierania umowy a umowa została w części wykonana przed upływem tego terminu, a Użytkownik odstąpił od umowy, ICRA przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy i przesłanie go na adres do korespondencji ICRA.
 5. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Użytkownik otrzyma zwrot środków pieniężnych zapłaconych tytułem wynagrodzenia w całości lub w części na rachunek bankowy, z którego przelano te środki na rachunek bankowy ICRA. Koszty związane ze zwrotem środków pieniężnych pokrywa ICRA.

§ 6

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z „ICRA Sklep” oraz zawarciem i wykonywaniem umów (dalej „Reklamacja”) Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie Reklamacji na adres mailowy: reklamacje@ICRA.com.pl
 2. Reklamacje powinny zawierać przyczynę złożenia reklamacji, w tym opis stanu faktycznego, zakres działań, których wykonania osoba składająca Reklamację oczekuje oraz co najmniej jej imię i nazwisko .
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez w terminie do 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach wymagających zwrócenia się do osób trzecich w celu rozpatrzenia Reklamacji, termin jej rozpatrzenia może ulec przedłużeniu do 60 dni, o czym osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana droga elektroniczną.
 4. W przypadku niekompletności danych lub niejasności „ICRA Sklep” zwróci się na adres mailowy podany przez osobę składającą Reklamację z prośbą o jej uzupełnienie w terminie do 7 dni.
 5. W razie bezskutecznego wezwania do uzupełnienia reklamacji pozostawia się ją bez rozpoznania z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie osoby, która złożyła reklamację.
 6. „ICRA Sklep” zastrzega sobie prawo przekazania informacji niezbędnych do rozparzenia Reklamacji do instytucji pośredniczących w transferze środków pieniężnych, szczególnie w przypadkach, gdy „ICRA Sklep” nie odnotował na rachunku bankowym wpłaty.
 7. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji osoba ją wnosząca zostaje powiadomiona na adres e-mail, z którego została wysłana Reklamacja.

§ 7

 1. ICRA jest administratorem danych osobowych Użytkowników podanych przez nich w „ICRA Sklep” (dalej „Dane osobowe”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których mowa w § 2 ust. 2 za pośrednictwem „ICRA Sklep” a także w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umów za pośrednictwem „ICRA Sklep”. Zakres Danych osobowych, których przez ICRA Sklep jest następujący: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu oraz dla usługi „ICRA Risk Profile”: pesel, seria i nr dowodu.
 4. Osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do ich danych, poprawiania ich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych a także zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, przy czym w tym ostatnim przypadku ICRA zastrzega, iż zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z „ICRA Sklep” oraz wykonanie umów zawartych za jego pośrednictwem.
 5. Polityka prywatności ICRA stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z zastosowaniem następujących środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przez osoby niepowołane: dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 7. Korzystanie z „ICRA Sklep” może się odbywać anonimowo, natomiast do zawarcia umów za jego pośrednictwem niezbędne jest podanie danych, o których mowa w ust. 3.

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://sklep.ICRA.com/regulamin w wersji elektronicznej, w formacie PDF, umożliwiającym jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, bez ingerencji w jego treść.
 2. ICRA z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa bądź zakresu, rodzaju lub sposobu świadczenia usług. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji i mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych  przez ICRA Sklep, po opublikowaniu tych zmian. Informacje o zmianie regulaminu będą publikowane na stronie http://sklep.ICRA.com/regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony sporu będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu ICRA nr 01/10/2016 z dnia 4 października 2016 r. i obowiązuje od dnia 4 października 2016 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/POLITYKA COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.