Polityka Prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    

Spółka ICRA sp. z o.o., NIP 701 040 76 98, REGON: 147 024 430, z siedzibą: w Warszawie, ul. Wilcza 14 B/20, 00-532 Warszawa (zwana dalej „ICRA”), jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje Państwa, jako tzw. podmiot danych, o sposobie przetwarzania danych osobowych przez ICRA, włącznie z zakresem Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ICRA.

 1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza ICRA?

ICRA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o zniesieniu dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępniają firmie ICRA w związku z zakupem towaru lub korzystaniem z usług (np. w ramach zamówienia towaru w sklepie internetowym, zapisując się do newslettera na ICRA.com.pl czy przy reklamacji usługi  za pośrednictwem call center). Chodzi o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania albo doręczenia
 • Hasło w postaci zaszyfrowanej
 • Informacje profilowe takie jak wiek i płeć
 • Zapis dźwiękowy rozmowy z call center

ICRA dalej przetwarza Państwa dane, które pozyskuje  kiedy Państwo korzystają z jej usług. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP
 • Pliki cookies
 • Dane o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane geograficzne
 • Dane dotyczące dokonanych zakupów (tj. np. rodzaj, cena usługi , data zakupu, dane o stanie konta klienta)
 • Ewentualnie inny identyfikator online

ICRA przetwarza powyższe dane osobowe wyłącznie w niżej wymienionych celach i w zakresie oraz czasie koniecznym do wypełnienia określonych celów.

 1. W jakich celach i na podstawie jakich tytułów prawnych ICRA przetwarza Państwa dane osobowe

a) Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem usług w sklepie internetowym

 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży i następnie jej realizacji,  a także w związku z  wypełnianiem ustawowych obowiązków podatkowych.
 • W przypadku tworzenia zamówienia ICRA gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail. Udostępnienie tych danych osobowych jest podstawowym warunkiem zawarcia lub zmiany umowy sprzedaży, przy czym pozyskanie danych osobowych służy przede wszystkim Państwa jednoznacznej i wyraźnej identyfikacji, a w dalszej kolejności do skontaktowania się z Państwem w celu realizacji zamówionej usługi. .

b) Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem sugestii, pytań i reklamacji

 • Tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez ICRA obowiązków umownych i prawnych. W związku z rozpatrywaniem reklamacji ICRA przetwarza dane osobowe także w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów na wypadek zaistnienia ewentualnego sporu w związku z reklamacją.
 • Podczas rozpatrywania reklamacji ICRA gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail, historia transakcyjna zamówień, dane dotyczące zamówionego towaru, zapis dźwiękowy rozmowy z call center.

c) Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem konta klienta

 • Kiedy zarejestrują się Państwo jako użytkownik ICRA.pl, ICRA przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia konta klienta. Tytułem prawnym do przetwarzania danych jest realizacja umowy, lub postępowanie w celu zawarcia umowy sprzedaży /dostawy realizacji zamówionej usługi, wiążącej się z tymi czynnościami komunikacji, a także wypełnianie ustawowych obowiązków podatkowych. W przypadku gdy w terminie do sześciu miesięcy od założenia konta klienta nie dokonają Państwo zamówienia towaru, ICRA usunie Państwa konto klienta. Tym samym nie będzie obowiązywała ewentualna udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych.
 • W przypadku prowadzenia konta klienta ICRA gromadzi i przetwarza następujące dane podmiotu danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania albo adres doręczenia, hasło w postaci zaszyfrowanej, informacje profilowe takie jak wiek i płeć, dane dotyczące zrealizowanych zamówień (tj. np. rodzaj i cena usługi, data zakupu, dane o stanie konta klienta).

d) Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newsletterów (informacji handlowych)

 • W przypadku gdy zarejestrują Państwo swój adres e-mail w celu otrzymywania newsletterów, ICRA będzie przetwarzała następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania e-maili ofertowych i innych informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ICRA zacznie przetwarzać Państwa dane osobowe dopiero w momencie, gdy Państwo zarejestrują swój adres e-mail na ICRA.com.pl w celu otrzymywania newsletterów, a następnie dokończą procedurę rejestracji w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli rejestracja nie zostanie ukończona w wyżej przedstawiony sposób, Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty.
 • W przypadku aktualnych klientów ICRA może przetwarzać następujące ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail dla realizacji przedstawionych wyżej prawnie interesów realizowanych przez administratora danych .

 e) Przetwarzanie danych osobowych klientów za zgodą do celów marketingowych i handlowych

 • W przypadku gdy Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, ICRA będzie przetwarzała następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, adres e-mail, numer IP i powiązana z nim lokalizacja, dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii, dane dotyczące dokonanych zakupów, dane o przeglądarce i ewentualnie inne identyfikatory online, przede wszystkim w celu stworzenia właściwej oferty usług ICRA albo stron trzecich, a także w związku ze zwróceniem się do klienta za pośrednictwem wszelkich środków reklamy internetowej oraz w formie komunikacji elektronicznej służącej do przesyłania spersonalizowanych e-maili ofertowych, reklamy ukierunkowanej i innych informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

f) Użycie plików cookies i analiza stron internetowych

 • W przypadku gdy korzystają Państwo ze strony internetowej ICRA, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie plików cookies, których ICRA używa na swojej stronie w celu ulepszenia jej działania, oceny ruchu na niej i w celu optymalizacji działań marketingowych, tj. reklamowania oferowanego usługi na podstawie oceny Państwa zainteresowania usługami.
 • W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie niektórych albo wszystkich plików cookies, mogą Państwo zapobiec ich gromadzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.
 • Więcej informacji o wykorzystywaniu cookies i możliwości zapobieżenia pozyskiwaniu z nich danych znajdą Państwo tutaj.
 1. W jakim okresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 • ICRA przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku zakupu usługi w sklepie internetowym w okresie realizacji zawartej umowy, dalej w okresie niezbędnym do zabezpieczenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, następnie w okresie dwóch lat od dnia upłynięcia okresu gwarancji na usługę dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów ICRA (zobacz wyżej). Wystawione dokumenty podatkowe zgodnie z 35 Ustawy o podatku od wartości dodanej,, Dz.U. nr 235/2004 z późniejszymi zmianami, są archiwizowane przez okres 10 lat od ich wystawienia. Ze względu na konieczność wykazania powodu prawnego wystawienia dokumentów podatkowych, przez okres 10 lat od dnia dokonania zamówienia przez klienta archiwizowane są także zamówienia.
 • W przypadku gdy do sześciu miesięcy od założenia konta klienta nie dokonają Państwo zamówienia towaru, ICRA usunie Państwa konto klienta. Tym samym nie będzie obowiązywała ewentualna udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych.
 • W przypadku gdy ICRA przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych albo na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dane osobowe będą przetwarzane dotąd, aż Państwo nie odwołają zgody. Jeśli Państwo odwołają swoją zgodę ICRA zaprzestanie ich przetwarzania w powyższych,.
 1. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Oprócz ICRA i zatrudnionych w nim osób, dane osobowe dla realizacji opisanych wyżej celów mogą być przetwarzane także przez partnerów ICRA. ICRA starannie wybiera partnerów zewnętrznych, którzy jako administratorzy danych mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, i powierza dane osobowe Podmiotom przetwarzającym tj.  wyłącznie tym partnerom, którzy gwarantują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby nie mogło dojść szczególnie do przypadkowego albo niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany bądź nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych albo w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych danych.

Podmiotami, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są albo mogą w przyszłości być:

 • osoby, które zapewniają dla ICRA obsługę techniczną określonych usług, albo dostawcy technologii, które ICRA wykorzystuje do tych usług (typowo programistyczne albo inne  usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe, rozsyłanie e-maili, usługi związane z pomiarem ruchu na naszych stronach i dostosowywanie ich zawartości do preferencji użytkowników);
 • osoby, które dla ICRA obsługują wysyłkę korespondencji związanej z realizacja usługi do klientów;
 • osoby, które na stronach internetowych ICRA mają umieszczone elementy umożliwiające gromadzenie danych osobowych albo śledzenie zachowań użytkowników tych stron (zwykle w tzw. postaci spseudonimizowanej, zatem bez możliwości pozyskania bezpośrednich danych identyfikacyjnych), tj. przede wszystkim osoby przeprowadzające za pośrednictwem cookies analizę ruchu na naszych stronach internetowych oraz operatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą ukierunkowaną tworzoną na podstawie danych o dokonanych zakupach i danych pozyskanych z plików cookies (w tym z remarketingu). Kompletne informacje o używaniu plików cookies znajdą Państwo tutaj.

ICRA dalej ma obowiązek przekazywać niektóre Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. podmiotom administracji publicznej, sądom albo organom ścigania w związku z ewentualnym sądowym postępowaniem administracyjnym, cywilnym i karnym.

 1. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez ICRA?

Jako podmiot danych mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych; przetwarzanie danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej);
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez ICRA, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych i innych informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • Prawo do przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe);
 • Prawo do sprostowania danych (prawo do żądania, aby ICRA niezwłocznie poprawiła nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do żądania, aby ICRA ograniczyła przetwarzanie, m.in. w przypadku gdy z tytułu wykonywania swojego prawa do sprostowania danych ICRA zobowiązany jest do sprawdzania prawidłowości danych; albo w razie gdyby ICRA przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania, aby ICRA niezwłocznie usunęła Państwa dane, m.in. gdy dane osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli Państwo odwołali zgodę, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane przez ICRA i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania; bądź też w razie gdyby ICRA przetwarzała dane osobowe w sposób niezgodny z prawem);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby ICRA zaprzestała przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów);
 • Prawo do zwrócenia się ze swoim wnioskiem do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 1. Jak mogą Państwo skontaktować się z ICRAem?

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do ICRA pisemnie na adres ICRA Sp. z o.o.,  ul. Wilcza 14 B/20, 00-532 Warszawa lub pod nr tel. + 48 606 111 000, albo na adres e-mail kontakat@icra.com.pl.

Inspektorem ochrony danych osobowych, wyznaczonym do pełnienia niniejszej funkcji, jest Grzegorz Ignaciuk, nr tel. + 48 604 821 726, e-mail: g.ignaciuk@icra.com.pl.